جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی رابطه‌ سبك مدیریت مراكز نگهداری نوجوانان (تحت‌ سرپرستی سازمان بهزیستی شهر تهران) با رضایتمندی نوجوان

: رویا جعفرزاده
: محمود   قنادان         : محمد   میرکمالی
حقوق جزا و جرم شناسی       کارشناسی ارشد
: تهران دانشکده علوم تربیتی
1379/04/01       196
               
: در این پژوهش، رابطه سبك مدیریت مدیران مراكز نگهداری نوجوانان بیسرپرست و بد‌سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران با رضایتمندی نوجوانان بررسی شده ‌است. هدف كلی، پاسخگویی به این سوأل میباشد كه آیا میان سبك‌های مدیریتی وظیفه‌مدار و رابطه‌مدار مدیران شبانه‌روزیها با میزان رضایتمندی نوجوانان رابطه وجود ‌دارد؟    
:    
: