جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی جرایم تكدی، ولگردی و كلاشی

: محمدرضا آرین پور
: محمدعلی   اردبیلی         : منوچهر   خزانی
حقوق جزا و جرم شناسی       کارشناسی ارشد
: آزاد واحد تهران مرکز دانشکده حقوق
1378/07/01       248
               
: تكدی، ولگردی و كلاشی از آسیب‌های اجتماعی میباشند كه جوامع بشری با آن در‌گیر هستند و همیشه به ‌عنوان پوششی برای دزدی، فحشا، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به‌ كار میروند. وجود افراد متكدی، ولگرد و كلاش در جامعه، چهره شهر را كثیف، زشت، آلوده و نامطلوب نشان ‌میدهد. به ‌همین دلیل در فصل اول این رساله به ماهیت حقوقی جرایم تكدی، ولگردی و كلاشی، جرم‌تكدی و عناصر اختصاصی آن و استفاده از كودكان در امر تكدی پرداخته‌ شده ‌است. گفتار دوم در خصوص جرم ولگردی و عناصر اختصاصی آن و ولگردی صغار میباشد. گفتار سوم، جرم كلاشی و عناصر اختصاصی آن و تمایزش با جرم كلاهبرداری را مورد بررسی قرار‌ میدهد.    
:    
: