جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی آسیب‌شناسی كودكان و نوجوانان خیابانی در تهران

: علی زندی مهر
: محمدتقی   شیخی         :  
پژوهش علوم اجتماعی       کارشناسی
: آزاد واحد تهران شمال دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
1380/04/01       125
               
: این تحقیق سعی در مطالعه و شناخت عوامل موثر بر ایجاد یكی از آسیب‌های اجتماعی، یعنی پدیده‌ كودكان و نوجوانان خیابانی دارد كه شامل 5 فصل میباشد. در مقدمه آمده است:«پدیده‌ كودكان خیابانی در آینده‌ای نزدیك به ‌صورت یك آسیب‌اجتماعی مطرح میشود و انواع انحرافات و بزه‌كاریها را در جامعه به ‌دنبال دارد. چرا كه كودكان خیابانی امروز، شاید بزه‌كاران فردا باشند.»    
:    
: