جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


اعمال مقررات بین‌المللی حقوق كار كودكان و نوجوانان در حقوق ایران

: پرویز باقری
: عزت الله   عراقی         :  
حقوق و علوم سیاسی       کارشناسی ارشد
: شهید بهشتی دانشکده حقوق
1379/04/01       184
               
: این پایان‌نامه از دو بخش تشكیل شده ‌است‌. بخش اول بیشتر به كلیات میپردازد و شامل سه فصل است: فصل اول اشاره‌ای به لزوم حمایت از كار كودكان و نوجوانان در دنیا و پیشینه‌ای در رابطه با حقوق كار كودكان و نوجوانان در ایران دارد. فصل دوم به بررسی عوامل مؤثر در استفاده از نیروی كار كودكان و نوجوانان و راه‌های مقابله با آن پرداخته ‌‌است و در پایان بخش اول، منابع حقوق كار ایران بیان میشود. بخش دوم پایان‌نامه، بررسی ماهوی حقوق كار كودكان و نوجوانان در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل را شامل میشود كه دارای دو فصل است. فصل اول مباحث مربوط به بررسی حقوق كار كودكان و نوجوانان در حقوق بین‌الملل و فصل دوم حقوق كار كودكان و نوجوانان در حقوق ایران ‌است.    
:    
: