جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی مقایسه‌ای نقش خانواده در بزه‌كاری نوجوانان فراری از منزل و نوجوانان غیر بزه‌كار شهر تهران

: ابوالقاسم رئیسی
: محسن   ایمانی         : زهره   جولایی
علوم تربیتی       کارشناسی ارشد
: تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی
1382/03/01       114
               
: این پژوهش، ویژگیهاى خانوادگى نوجوانان بزه‌كار فرارى از منزل و ویژگیهاى خانوادگى نوجوانان غیر بزه‌كار شهر تهران را به‌عنوان جامعهیآمارى، از طریق پرسشنامه مورد مقایسه قرار ‌میدهد. نتیجه‌‌ چنین پژوهشی نشان میدهد كه میزان نقش خانواده و شرایط آن در ایجاد انحرافات اجتماعى و بزه‌كارى نوجوانان تا چه اندازه است. براى این تحقیق 80 نفر از نوجوانان دختر و پسر 12تا 18 ساله‌ كانون اصلاح و تربیت تهران و 80 نفر از نوجوانان غیر ‌بزه‌كار 12 تا 18 ساله‌ مدارس و دبیرستان‌هاى تهران از طریق نمونه‌گیرى تصادفى به‌ عنوان جامعه‌ نمونه انتخاب شده ‌است. پس از جمع‌آورى اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ و استفاده از آزمون T گروه‌هاى مستقل و نرم‌افزارآمارى SPSS، میانگین نمرات دو گروه با یكدیگر مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفت. فرضیات تحقیق كه رابطه‌ تأثیر خانواده را بر بزه‌كاری كودكان بررسی میكند عبارتند از: 1- روابط عاطفى خانواده با فرزندان و بزه‌كارى نوجوانان 2- وضعیت اقتصادى خانواده و بزه‌كارى نوجوانان3- میزان اعتقادات و پایبندی اعضاى خانواده به مسائل شرعى و بزه‌كارى نوجوانان 4- وجود اختلاف و مشاجره در خانواده و بزه‌كارى نوجوانان 5- میزان استفاده‌ اعضاى خانواده از محصولات فرهنگى (كتاب، مجله، روزنامه) با گرایش نوجوانان به بزه‌كارى 6- میزان حفظ شخصیت و احترام نوجوان در خانواده با گرایش آن‌ها به بزه‌كارى 7- میزان تحصیلات پدر و مادر با بزه‌كارى نوجوانان. پس از انجام محاسبات آمارى روى اطلاعات به ‌دست ‌آمده از پرسشنامه‌ها، فرضیه‌هاى اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و هفتم تأیید و فرضیه ششم رد شد.    
:    
: