جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی عوامل مؤثر بر فرار دختران از منزل

: جواد فرخی
: مسعود   چلبی         : محمدصادق   مهدوی
جامعه شناسی       کارشناسی ارشد
: شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
     
               
: پدیده « فرار دختران» از جمله آسیب‌های اجتماعی جدی است که هر خانواده‌ دارای دختر نوجوان را تهدید مینماید. این تحقیق با مسأله دانستن « فرار دختران» در صدد شناخت واقعیت‌های بیشتری از این موضوع برآمده و به دنبال آگاهی از فرآیند فرار، علل و عوامل مرتبط با آن و پیامدهای منتج از آن میباشد. به‌ دلیل زندگی پنهانی افراد فراری، جابه‌جایی و متغیربودن آن‌ها در زمان‌های مختلف، شمارش تعداد فراریان بسیار دشوار میباشد. در متون مربوط به مباحث کجروی، برای رفتارهای کجروانه معمولاً ویژگیهای مخالفت با انتظارات جامعه، طبیعی نبودن، حساسیت ‌آفرینی، ضد ارزش محسوب شدن، آسیب‌رسانی و واکنش‌آفرینی را عنوان نموده‌اند. با توجه به این ویژگیها، میتوان فرار دختران از منزل به‌‌ خصوص در جامعه ایران را به‌ عنوان یک رفتار انحرافی قلمداد كرد. در تبیین فرار، از نظریه‌های گزینشی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی،  روان‌شناختی اجتماعی، جامعه‌شناختی، تبیین‌های تلفیقی و نظریات لوچینی و بروور استفاده شده ‌است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی از نوع پس رویدادی (علّی ـ مقایسه‌ای) میباشد که دو گروه دختران فراری و غیر فراری را مورد مقایسه قرار داده ‌است. در این بررسی، متغیرهای سابقه مجرمیت در خانواده، میزان نا استواری روابط زناشویی والدین، وضعیت اقتصادی خانواده، از هم گسیختگی خانوادگی، میزان تضاد با سرپرستان و خود پنداره اولیه به‌ ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر متغیر فرار بوده‌اند. پیشنهادات نیز با توجه به یافته‌ها در سه بخش پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه و بخش پیشنهادات پژوهشی ارائه ‌شده‌ است.    
:    
: