جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش پدیده‌ كودكان خیابانی و انطباق اجتماعی آن‌ها (مطالعه‌ موردی شهر تهران)

: نقی سبحانی
: باقر   ساروخانی         : علیرضا   محسنی تبریزی
جامعه شناسی       کارشناسی ارشد
: تهران دانشکده علوم اجتماعی
1382/03/01       367
               
: این تحقیق با استفاده از روش‌های اسنادی و پیمایشی با نمونه‌ 149 نفر از كودكان خیابانی شهر تهران و مقایسه‌ آن‌ها با همین تعداد از كودكان غیر‌ خیابانی صورت‌ گرفته ‌است. پس از بررسی رهیافت‌ها و چشم‌اندازهای نظری در جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی و تجزیه و تحلیل نظریات و فرضیات موجود درباره این مسأله در ادبیات و فنون معتبر خارجی، چهارچوب نظری تحقیق براساس نظریه‌ «‌حذف اجتماعی» مانوئل كاستنر تدوین شد و با توجه به ویژگیهای پدیده و زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی پیدایش آن در دو دهه اخیر ایران بر حسب نظریه‌ «حذف اجتماعی مضاعف» به توصیف و تبیین این پدیده اقدام‌ شده‌ است.    
:    
: