جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی عوامل اجتماعی مؤ‌ثر بر کار کودکان در شهرستان بویر‌احمد

: زارع امیری
: علی اصغر   مهاجرانی         : وحید   قاسمی
جامعه شناسی       کارشناسی ارشد
: آزاد دهاقان دانشکده علوم انسانی
1382/03/01      
               
: بر اساس پیشینه نظری و تجربی‌، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کار کودکان در شهرستان بویر احمد عبارتند از: 1- سطح در‌آمد خانوار کودکان 2- سطح تحصیلات والدین 3- مهاجرت خانواده‌ها 4- جمعیت خانواده 5‌- بد‌سر‌پرست بودن خانواده‌ها 6- وضعیت سرپرستی کودکان به طور کلی    
:    
: