جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی عملكرد خانواده‌های دارای دختر نوجوان فراری و خانواده‌های دارای دختر نوجوان عادی

: عباسعلی پیکرستان
: باقر   ثنایی ذاکر         : شکوه   نوابی نژاد
علوم تربیتی       کارشناسی ارشد
: تربیت معلم (خوارزمی) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
1380/04/01       97
               
: موضوع این پژوهش، بررسی عملكرد خانواده‌های دارای دختر نوجوان فراری و خانواده‌های دارای دختر نوجوان عادی است‌.    
:    
: