جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی علمی و نظری حقوق جزا، كار

: یحیی صبوری
: علی حسین   نجفی ابرندآبادی         :  
حقوق عمومی       کارشناسی
: آزاد واحد تهران جنوب دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی
1372/04/01       145
               
: این تحقیق شامل بخش‌های متعدد حقوقی و جزای كار است كه در قسمت‌هایی از آن به كودكان كارگر و سوء‌استفاده از كار كودكان    اشاره‌ میشود. كارهایی كه این كودكان انجام میدهند عبارت است از: روزنامه فروشی، فال‌فروشی، آدامس و شكلات‌فروشی و ...    
:    
: