جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی شرایط کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و هند و اسناد بین‌المللی

: محمد جلالی
: عزت الله   عراقی         : فضل الله   موسوی
حقوق و علوم سیاسی       کارشناسی ارشد
: تهران دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی
1376/12/01       298
               
: هدف اصلی پایان‌نامه، مطالعه‌ کار کودکان و نوجوانان از لحاظ حقوقی است. برای بررسی حقوقی مسأله مورد نظر باید ابتدا به جنبه‌های اجتماعی آن، نگاهی هر چند گذرا شود. ابتدا کل موضوع به دو قسمت عمده تقسیم می شود: بخش اول به بررسی مسأله کار کودکان و نوجوانان به ‌طور کلی می‌پردازد؛ سپس این بخش مسأله را در حقوق‌ بین‌الملل نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. بخش دوم به وضعیت کار کودکان و شرایط حاکم بر آن در حقوق ایران و هند نظر دارد.    
:    
: