پيشينه طرح بانك اطلاعات

وجود آسيب‌ها و مسائل اجتماعي، رشد و سلامت كودكان را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و پيامدهاي ناگواري را براي آنان، خانواده و جامعه، پديد مي‌آورد. شناخت وضعيت كودكان در معرض آسيب از جمله كودكان كار و خيابان و آشنايي با علل و‌ عوامل ايجادكننده آسيب‌ها و مسائل اجتماعي و راه‌هاي كاهش آن‌ها، اولين گام در راه ياري‌رساني به اين كودكان و تلاش در راستاي ايجاد زندگي شايسته براي آنان است.

طرح بانك اطلاعات كودكان كار و خيابان با هدف گردآوري و ساماندهي اطلاعات مرتبط با آسيب‌ها و مسائل اجتماعي كودكان، با تأكيد بر كودكان كار و خيابان كه از سال‌ها پيش در برخي از سازمان‌هاي غيردولتي شكل گرفته بود، در سال 1386 با حمايت سازمان ملّي يونسكو در ايران به مرحله اجرا درآمد.


ضرورت طرح بانك اطلاعات

بانك اطلاعات براساس ضرورت‌هاي زير تدوين گرديد:

- افزايش آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي و تعداد كودكان درگير با آن‌ها

- كاهش ميانگين سني كودكان در معرض آسيب و آسيب‌ديده

- افزايش تعداد دختران در معرض آسيب و پيامدهاي آن

- كمبود منابع اطلاعاتي در ارتباط با آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي كودكان

- ضرورت و اهميت منابع اطلاعاتي در برنامه‌ريزي‌ها و ساماندهي كودكان در معرض آسيب با تأكيد بر كودكان كار و خيابان


اهداف طرح بانك اطلاعات

مهم‌ترين اهداف بانك اطلاعات به شرح زير است:

- توانمندسازي انفورماتيك سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در ارتباط با كودكان در معرض آسيب از جمله كودكان كار و خيابان

- كمك به توانمندسازي سازمان‌هاي دولتي وغيردولتي در سياست‌گزاري، برنامه‌ريزي و ساماندهي كودكان كار و خيابان

- كمك به توانمندسازي كودكان كار و خيابان وخانواده‌هاي آن‌ها با انجام فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و حمايتي

- كمك به تشخيص نيازها، كمبودها و چالش‌ها در ارتباط با كودكان كار و خيابان و تلاش براي كاهش آن‌ها

- كمك به ايجاد هماهنگي بين سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در انجام فعاليت‌هاي مرتبط با كودكان كار و خيابان و پرهيز از تكرار و دوباره كاري.


گروه‌هاي هدف بانك اطلاعات

اين بانك مي‌تواند براي گروه‌هاي زير مورد استفاده قرار گيرد:

- كودكان در معرض آسيب به ويژه كودكان كار و خيابان

- سازمان‌هاي دولتي مرتبط با كودكان كار و خيابان

- سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه كودكان كار و خيابان

- مراكز علمي، دانشگاهي، پژوهشگران و دانشجويان


طراحي بانك اطلاعات

اين بانك سيستمي است كه به گردآوري، هماهنگ‌سازي، ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعات، سازماندهي و مبادله اطلاعات در ارتباط با كودكان كار و خيابان مي‌پردازد. طراحي اين بانك به گونه‌اي است كه جستجوگران به سهولت مي‌توانند با مراجعه مستقيم به آن، اطلاعات موردنياز خود را دريافت نمايند. پياده‌سازي كه شامل گردآوري، ذخيره، پردازش اطلاعات و روزآمدسازي مي‌باشد، براساس استانداردهاي بين‌المللي كتابشناختي و آرشيو (روش فهرست نويسي AACR و توصيف كتابشناختي ISBD و فهرست نويسي ماشين خوان جهاني UNMARC2 انجام شده است. اين بانك به صورت كتاب و CD نيز در اختيار بهره‌گيران قرار مي‌گيرد.


فهرست منابع جمع آوری شده