جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: مؤسسه‌ رویش نهال جوان     :
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1362/01/01     : کودکان
: مؤسسه‌ رویش نهال جوان، حمایت از كودكان در معرض ‌آسیب و آسیب‌دیده و حمایت از كودكان كار و خیابان را در سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌ است. اهداف و فعالیت‌های این مؤسسه عبارتند از:‌ ایجاد مراكز امن و در دسترس برای كودكان‌كار، جهت جلوگیری از تبدیل كار كودك به آسیب‌ اجتماعی، ارتقای سطح كیفی و كمی زندگی كودكان‌كار و خیابان، ارائه برنامه و كارگاه‌های آموزشی و  فنیحرفه‌ای و فرهنگی به كودكان و مربیان و خانواده‌ها، برآورده نمودن نیازهای جسمی و روانی و اجتماعی كودكان‌كار و خیابان، همكاری در طرح‌های پژوهشی مربوط به كودكان‌كار و خیابان، بررسی وضعیت خانواده كودكان و پیگیری امور خانوادگی و حقوقی و تحصیلی كودكان‌كار و خیابان، ارائه خدمات مشاوره‌ای به كودكان كار و خیابان، ارائه كمك‌های مالی مورد نیاز به خانو
: ایران   تهران   تهران   شهرك غرب، خ‌ زرافشان شمالی، كوی بنفشه، بلوك18، ط دوم  
: 02188078400     : www.rooyesh-nahal.ir     :