جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: مؤسسه‌ ارتقاءكیفیت زندگی ایرانیان     : ایلیا
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1385/01/01     : کودکان
: این مؤسسه به ‌عنوان نهادی مردمی، غیر‌دولتی، غیر‌سیاسی و غیر‌انتفاعی با هدف حمایت و خدمات رسانی به كودكان كار و خیابان و كودكان در معرض‌ خطر شروع به فعالیت‌ كرده است.     
: ایران   تهران   شهرري   بزرگ‌راه آوینی، محله عماد آور  
: 02155907139     : http://iliacharity.ir     : info@iliacharity.ir