جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: انجمن حمایت از كودكان كار     :
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1381/01/01     : کودکان
: انجمن حمایت از كودكان به عنوان نهادی مردمی، غیر‌دولتی، غیر‌سیاسی و غیر‌انتفاعی به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی و انسانی خود و با هدف حمایت از كودكان كار و خیابان و كودكان در معرض‌آسیب، از مرداد سال 1381 تلاش خود را در این عرصه آغاز نموده ‌است.  
: ایران   تهران   تهران   خیابان مولوی، خیابان شهید پیرمرادی، خیابان شهید اردستانی، کوچه ی احمد افتخاریان، دومین بن‌بست سمت چپ، پلاک 43  
: 02155576687     : http://www.apcl.org.ir     :