جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: انجمن حمایت از حقوق كودك     :
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1373/01/01     : کودکان
: انجمن حمایت از حقوق كودك به ‌عنوان سازمان مستقل‌، غیر‌دولتی و غیر‌انتفاعی از سال 1373 فعالیت خود را آغاز كرده ‌است. هدف اصلی انجمن، تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان‌نامه‌جهانی حقوق كودك است. انجمن با تكیه بر فعالیت‌های جمعی اعضاء داوطلب خود میكوشد تا در بهبود وضعیت عمومی زندگی كودكان تلاش نماید.   خانه‌كودك ‌شوش و خانه‌ ‌كودك‌ ناصرخسرو كه زیر نظر انجمن حمایت از حقوق كودك هستند، در زمینه توانمند‌سازی كودكان كار و خیابان فعالیت میكنند.       
: ایران   تهران   تهران   پل سیدخندان، ابتدای سهروردی شمالی، ك قرقاول، شماره39. صندوق پستی: 3453/19395  
: 02188759279     : www.irsprc.org     : info@irsprc.org