لیست سازمانها

سازمان های مربوط به کودکان کار و خیابان


علاوه بر جدول زیر، لیست تمامی موسسات به همراه اطلاعات آنها را می توانید از اینجا دانلود نمایید.نام موسسه
تلفن
وب سایت
  
Hideنام موسسه
Hideتلفن
Hideوب سایت
نام موسسه تلفن وب سایت
انجمن حامیان كودكان كار و خیابان 02188028508 http://www.str-children.org
انجمن حمایت از كودكان كار 02155576687 http://www.apcl.org.ir
بنیاد كودك ایرانیان 02142510 http://www.childf.com
گروه فرهنگی- اجتماعی كیانا 02634554600 http://www.kiyana.ir
مؤسسه‌ رویش نهال جوان 02188078400 www.rooyesh-nahal.ir
مؤسسه‌ مهر طه 02188552823 http://www.mehretaha.com

12345