لیست فیلم ها

فیلم های مربوط به کودکان کار و خیابانعنوان
کارگردان
تاریخ تولید
محصول کشور
  
Hideعنوان
Hideکارگردان
Hideتاریخ تولید
Hideمحصول کشور
عنوان کارگردان تاریخ تولید محصول کشور
آرزو ساعد نیک ذات
1367/01/01 ایران
آیینه حسین محجوب
1385/12/07
با خاك...تا خاك. «از خاک تا خاک» منوچهر مشیری
1359/12/07 ایران
بابونه قدرت کاویار
1366/01/01 ایران
باران مجید مجیدی
1379/01/01 ایران
باز بالنده‌تر قدم برآرم رضا رهیار
ایران
بچه‌هایی كه كار میكنند (بازو) نعمت حقیقی
1354/01/07 ایران
بچه‌های آق اولر فرهاد مهران فر
1365/06/27 ایران
بچه‌های ماهیگیر فرهاد مهران فر
1365/06/27 ایران
بند غلامحسین طاهری دوست
1360/06/27 ایران
پسران پاییز مهدی رحمانی
1385/12/07 ایران
تجارت كودكان تئا گست
1385/08/07 آمریکا
تكدی و حاشیه‌نشینی نادره دردشیخ ترکمانی
1379/06/01

12345