جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار حرفه‌آموزی، بازگشت داوطلبانه و پایدار خانواده‌های بیسرپرست و نیازمند

: 1386/11/01
:

سمینار حرفه‌آموزی، بازگشت داوطلبانه و پایدار خانواده‌های بیسرپرست و نیازمند افغان از ایران به افغانستان

سخنرانان: كاظمیان؛ آلفرد هورن؛ گیتا صالحی امری( سفیر افغانستان در ایران)؛ خجسته حسینی پور؛ خسرو صالحی  

: ایران   تهران   تهران   سازمان بهزیستی كشور، اداره امور اتباع و مهاجران خارجی، انجمن حمایت از كودكان كار، شبكه  
:     :     :