جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار تقویت و راهبردهای همكاری و مشاركت بیشتر انجمن‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها

: 1386/02/01
:

سمینار تقویت و راهبردهای همكاری و مشاركت بیشتر انجمن‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها

سخنرانان : كریستین سالازار فوكلمن؛ آیت‌الله بجنوردی؛ فریدا علی    

: ایران   تهران   تهران     یونیسف
:     :     :