جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار بررسی علل فرهنگی و اجتماعی گرایش جوانان به مواد مخدر

: 1380/01/01
:

سمینار بررسی علل فرهنگی و اجتماعی گرایش جوانان به مواد مخدر

سخنرانان : حبیب آقابخشی(طرح عملی مصون‌سازی كودكان و نوجوانان علیه آسیب‌زدایی اعتیاد)   

: ایران   تهران   تهران     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
:     :     :