جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار آموزش حقوق كودك

: 1384/11/01
:

سخنرانان: محمد توكل؛ زهرا بازرگان؛ جواد یزدانی.    

: ایران   تهران   تهران     خانه هنرمندان ایران، یونسكو
:     :     :