جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

كارگاه آموزش حقوق كودك

: 1379/09/01
:

سخنران : محمد عیلامی (دادرسی ویژه نوجوانان)؛ فاطمه قاسم‌زاده (پیمان‌نامه حقوق كودك و حمایت‌های ویژه)؛ علی صاحبی (زمینه بهداشت روانی در كودكان).  

: ایران   خراسان رضوی   مشهد   دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برنامه عمران ملل متحد، كمیسیون امور بانوان استان، دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری خراسان  
:     :     :