جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

كارگاه آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد در كودكان خیابانی

: 1384/02/01
:

سخنران : حسن حسینی (سوء مصرف مواد در كودكان خیابانی)؛ زهرا اصفهانی (آموزش به كودكان خیابانی)؛ سعید نوروزی (بررسی نیازها و مشكلات كودكان خیابانی).    

: ایران   تهران   تهران   مركز توسعه زندگی وابسته به شهرداری منطقه 7، انجمن حمایت از حقوق كودكان، دفتر مقابله با مواد مخدر  
:     :     :