جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار «دادرسی ویژه نوجوانان»

: 1378/12/01
:

سخنرانان : مقتدایی (سخنران افتتاحیه)؛ دیالو؛ هورست شولواسپرینگوروم (دادرسی ویژه نوجوانان در جهان، جنبه بین المللی این دادرسی)؛ آشوری(دادرسی ویژه نوجوانان در ایران)؛ الف. ریاچی (تجربه کشور لبنان در دادرسی نوجوانان)؛ میر محمد صادقی(قوانین دادرسی نوجوانان در ایران، چالش‌ها و راه کارها)؛ حاتم قطران (قانون حمایت از کودکان کشور تونس، اصول کلی و ساز و کارهای حمایتی)؛ خسرو صالحی (مجازات‌های جایگزین و امکانات موجود در ایران)     

: ایران   تهران   تهران     یونیسف
:     :     :