جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار روز جهانی مبارزه علیه كار كودك

: 1380/05/30
:

برگزار کننده سمینار : مركز سازمان‌های غیر‌دولتی شهرداری

سخنرانان: خجسته حسینیپور؛ كیهان ضیایی مهر و ...    

: ایران   تهران   تهران     شبكه یاری كودكان كار و خیابان
:     :     :