جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار آشنایی با ویژگیهای نوجوانان كار و خیابان و شیوه‌های رفتار با آنان

: 1385/02/01
:

سمینار آشنایی با ویژگیهای نوجوانان كار و خیابان و شیوه‌های رفتار با آنان

برگزار کننده : مركز توانمند‌سازی تشكل‌های غیر‌دولتی شهرداری

سخنرانان: فاطمه قاسم‌زاده، خجسته حسینی پور     

: ایران   تهران   تهران     انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا
:     :     :