جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

ک‍ار ک‍ودک‌، ب‍رخ‍ورد ب‍ا پ‍دی‍ده‌ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ن‍اپ‍ذی‍ر

      : Child labour: targeting the intolerable
:
:
:
: انتستیتو ایز ایران
: ایران تهران تهران
:     : 138    
               
: گزارش جدید سازمان جهانی كار (ILO) با عنوان: پایان كار كودكان: هدفی قریب الوقوع ، چهره مبهمی را از وضعیت كودكان كارگر در سراسر جهان ترسیم كرده است. گرچه شمار این كودكان در سراسر جهان كاهش یافته، اما حدود 50 میلیون كودك در منطقة زیر صحرای آفریقا مجبور به كار هستند. ولی حركت بیسابقه بین المللی در راستای پایان كار كودكان روزنه امیدی را برای مبارزه در آفریقا علیه این روند، گشوده است.    
: س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار ـ اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌    
: كودكان آسیب‌دیده/ ک‍ودک‍ان‌/  اش‍ت‍غ‍ال‌/  ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات