جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

كودك‌آزاری در ایران

      :
: سعید مدنی
:
:
: اکنون
: ایران تهران تهران
: 1383/01/01     : 400    
               
: كتاب در هفت فصل به بررسی پدیده‌ كودك‌آزاری در ایران میپردازد:  فصل اول: تاریخچه و انواع كودك‌آزاری  فصل دوم: همه‌گیر‌شناسی كودك‌آزاری   فصل سوم: سبب‌شناسی كودك‌آزاری  فصل چهارم: پیامدها، تشخیص و گزارش كودك‌آزاری  فصل پنجم: راه‌كارهای روان‌شناختی مداخله و پیشگیری از كودك‌آزاری  فصل ششم: ابعاد حقوقی كودك‌آزاری  فصل هفتم: راه‌كارهای حقوقی مداخله و پیشگیری از كودك‌آزاری      
:    
: كودك‌آزاری / سوء‌استفاده از كودك/ خشونت خانوادگی