جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

دختران فراری

      :
: داوود جشان
:
:
: اندیشه خرداد
: ایران تهران تهران
: 1382/01/01     : 90    
               
: این كتاب در دو بخش تدوین شده است: بخش نخست شامل سه روایت واقعی از دختران فراری میباشد. بخش دوم، نتایج حاصل از تحقیقی است كه بر روی 120 پرونده دختران فراری نوشته‌ شده و طی آن علل و عوامل فراری شدن آن‌ها از خانواده، بحث و بررسی میشود.      
:    
: دختران‌فراری/ كودكان‌فراری/ فرار از خانه