جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آموزش حق همه كودكان است

:
:
انجمن حمایت از کودکان کار
1        
2         0
1382/01/01         0
               
: انجمن حمایت از كودكان كار در زمینه‌های مختلفی مثل آموزش، مددكاری، بهداشت، كتابخانه و گردش‌های علمی و تفریحی فعالیت میكند. 111 نفر از كودكان تحت پوشش، مشغول به كار هستند كه 63 نفر آنان دختر و 48 نفر پسر میباشند. محل اشتغال كودكان شهری غالباً خانه، كارگاه و خیابان است. كودكانی كه در خیابان كار میكنند در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر در معرض خطر هستند.    
:    
: انجمن حمایت از كودكان كار