جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آموزش اجباری مانعی برای گسترش كودكان خیابانی

:
مریم رضایی
:
اعتماد
1        
156         0
1381/09/01         7
               
: معضل كودكان خیابانی و ‌كار پدیده‌ای است كه گریبانگیر بسیاری از كشورهای در حال توسعه و پیشرفته است. با وجود تمام كوشش‌های دولتمردان كشورهای جهان سوم در جهت هدایت كودكان به سوی درس و مطالعه و آموزش فناوری، آینده یكصد و چهل و پنج میلیون كودك در سراسر جهان در زیر چرخ‌های بیرحم زندگی خرد شده است. از نظر كارشناسان و متخصصان، خانواده به عنوان پایگاه عاطفی قادر است نوجوان را در پناه خود قرار دهد. از این رو هر‌چند تزلزل این پایگاه عاطفی براساسیترین دلیل به وجود آمدن این معضل اجتماعی است. اما تنها دلیل آن نیست. توزیع نابرابر ثروت در جامعه و تغییرات ناگهانی بافت فرهنگی از دیگر دلایل است. یكی از مهم‌ترین اقدامات برای پایان‌دادن به معضلات كودكان خیابانی، تعیین ارگانی جهت حمایت و سرپرستی آن‌هاست. در مراكز امن است كه میتوان اقدامات آموزشی انجام داد. این آموزش‌ها هم باید تحت نظرمتخصصان روانشناسی و آموزشی باشد.    
:    
: آموزش اجباری / كودك و خانواده / مركز نگهداری