جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آموزش آموزشگران كودكان خیابانی

:
کیهان ضیایی مهر
:
شبکه یاری کودکان کار و خیابان
0        
0         0
1385/01/01         22
               
: طرح آموزش آموزشگران كودكان خیابانی، در سال 1384 از طرف سازمان بهزیستی استان تهران پیشنهاد شد و محدوده اجرای آن نیز استان تهران میباشد. اهداف طرح، شامل این موارد است.1‌- ارائه خدمات تخصصی به آموزشگران. 2 - ارائه خدمات تخصصی به كودكان خیابانی توسط آموزشگران در محیط كار و زندگی كودكان خیابانی. 3- شناخت استعدادها و تواناییهای آنان در زمینه‌های فنی وحرفه‌ای تحصیلی به منظور پرورش خلاقیت آنان.    
:    
: آموزش / سازمان بهزیستی كشور