جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آمار یك میلیون كودك خیابانی غیر‌واقعی است

:
:
ابرار
0        
0         0
1385/07/01         0
               
: رئیس سازمان بهزیستی كشور، آمار منتشر شده از سوی كارشناسان خانه سبز در مورد ساماندهی ماهانه 3000 كودك و سالانه 5 هزار كودك خیابانی توسط این مركز را غیر‌واقعی خواند. "راه چمنی"، به ایسنا گفت: مسئولان خانه سبز هر كودكی كه در ترمینال‌ها، مورد مصاحبه و پرسش قرار گیرند را جزء آمار كودكان خیابانی ساماندهی شده به شمار میآورند. به اعتقاد راه چمنی،كارشناسان خانه سبز برای اثبات ادعاهای خود در مورد ساماندهی 5 هزار كودك خیابانی در سال گذشته، باید حداقل آمار 5 هزار كودكی كه بعد از یك ماه اقامت در این مركز ترخیص شده‌اند را ارائه دهند. وی همچنین با غیر‌واقعی دانستن وجود 1 میلیون كودك خیابانی و 300 هزار كودك فراری در كشور افزود: در سال گذشته سازمان بهزیستی با 25 مركز، 8 هزار كودك را ساماندهی و درسال جاری از طریق 41 مركز، حداكثر 10 هزار نفر را ساماندهی خواهد كرد.    
:    
: خانه سبز / آمارها