جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آقای وزیر مبارزه با متكدیان چه‌شد؟

:
یدالله مرادی
:
6        
1657         0
1370/07/01         14
               
: یكی از معضلات اجتماع تكدی و گدایی است. فقر، خواه فكری و خواه مادی هر دو ناشی از عقب‌ماندگی است كه در آن امور مادی و اقتصادی و البته اجتماعی دخیل است. متأسفانه این ناهنجاری اجتماعی رشد صعودی یافته و مواد مخدر نیز در آن وارد شده است. چهره بعضی از شهرها را گروهی بیكار، بیعار و تنبل پوشانده‌اند كه در این میان، تهیدستان حقیقی به دلیل حفظ عزت و آبروی اجتماعی قابل تفكیك نیستند. وجود زمینه‌های منفی بسیاری كه در این قشر وجود دارد و متأسفانه از كودكان پاك و معصوم كه هر كدام دارای استعدادها و نبوغ خاصی هستند نیز به عنوان ابزاری كارساز بهره میگیرند، لزوم هوشیاری مقامات را میطلبد تا برای نجات این نسل سازنده آتیه كشور و پالایش میان فقرای حقیقی و كذاب در لباس متكدی توجهی عمیق داشته باشند.    
:    
: تكدیگری / نهادهای دولتی