جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آغاز طبقه‌بندی خیابان‌خواب‌ها

:
مریم خورسند
:
شرق
2        
369         0
1383/09/01         26
               
: طرح جمع‌آوری و ساماندهی خیابان‌خواب‌ها با جنبش دانشجویان، سرعت پیدا كرد و با متولیگری وزارت رفاه و مشاركت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط، ساماندهی این امر به پایان رسید. 600 كارتن‌خواب از سوی نیروی انتظامی جمع‌آوری و به 6 مركز تعیین شده ارجاع داده شدند. طبقه‌بندی و شناسایی این افراد نیز آغاز شد تا در صورت لزوم به بیمارستان یا مراكز درمانی بهزیستی اعزام شوند. همه خیابان‌خواب‌ها در زمره معتادان و بیماران قرار ندارند و بین آن‌ها درصدی به صورت خانواده دیده میشوند. مقرر شد تا برای اقامت خیابان‌خواب‌ها مراكزی با نظارت شهرداری در اماكنی همچون پایانه‌ها طراحی شود. در حال حاضر مهمترین معضل نبود یك فضای فیزیكی مناسب است.    
:    
: كارتن‌خواب‌ها / نهادهای دولتی