جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آشنایی با روز جهانی مبارزه علیه كار كودكان

:
علیرضا شمس لاهیجانی
:
شبکه یاری کودکان کار و خیابان
0        
0         0
1384/01/01         1
               
: سازمان بین‌المللی كار (ILO)، روز جهانی مبارزه علیه كار كودكان را برای حمایت جهانی حل این مشكل در نظرگرفته است. سابقه توجه ILO به كار كودكان به همان اولین جلسه بعد از تشكیل این سازمان در سال 1919 بر‌میگردد كه در آن اولین سند بین‌المللی برای حمایت از كودكان كار به تصویب رسید.    
:    
: سازمان بین‌المللی كار / روز جهانی مبارزه علیه كار كودك / پیمان بین‌المللی / حمایت از كودكان