جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آشنایی با دنیای بچه‌های خیابانی جهان

:
:
اعتماد ملی
0        
0         76
1385/02/01         6
               
: وجود بچه‌های خیابانی یكی از معضلات بزرگ اجتماعی و فرهنگی كشورهای مختلف جهان به شمار میآید. پدیده بچه‌های خیابانی در آفریقا به لحاظ سیستم تاریخی و بافت قبایلی آن، امری نو محسوب میگردد ولی متأسفانه طبق بررسی سازمان ملل متحد، سریع‌ترین رشد را طی میكند. براساس آمار رسمی سازمان ملل، قاره آفریقا بیش از 5 میلیون كودك خیابانی را در خود جای داده است.    
:    
: كودكان خیابانی