جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آسیب‌شناسی عدم اجرای قانون منع كار كودك و ارائه الگوی مناسب اجرای آن

:
مراد کردی
:
0        
0         0
1385/12/01         13
               
: در این تحقیق با ارائه یك مدل مفهومی سعی شده ابعاد عدم اجرای قانون منع كار كودك شناسایی شود، سپس با شناسایی میزان اهمیت و اولویت آن‌ها با ابزارهای ‌آماری رتبه‌بندی شده و در نهایت با بهره‌گیری از مدل‌های اجرایی دنیا نسبت به بومیسازی و ارائه یك مدل منطقی برای اجرای مناسب آن اقدام گردد.    
:    
: كار كودكان / قانون كار / راه‌كارها    
        كتابخانه تحقیقاتی بانك اطلاعات كودكان كار و خیابان